วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภาพบรรยากาศ พิธีประสาทปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก วันที่ 17 มีนาคม 2556

 
 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ภัทร  จึงกานต์กุล
 
 
ดร.คริสตี้  กิ๊บสัน

 
  
อรัญญา นามวงศ์

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ธรรมรัตน์  นาคสุริยะ

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ทวนธน  คำมีศรี

 
 
ดร.อัญชลี  ศิระฉายา (อรัญญา นามวงศ์)
 
 
ดร.คริสตี้  กิ๊บสัน
 
 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ภัทร  จึงกานต์กุล

 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ชัยวัฒน์  รัตนประสิทธิ์
 
 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.อนันต์  นิลมานนท์

 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ธนพิพัฒน์  ปรัชญาเมธีธรรม

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ไตรสิทธิ์ เพชรโรจนกิตติ์
 
 
Hon. Prof. Karunakaran Dorrasamy Ph.D

 
Hon. Prof. S.Sulhdev Singh A/L S.Sher Singh Ph.D

 
Hon. Prof. Rupanand A/L Palaniandy Ph.D

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ละมุล  คงทามิน

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ลัดดา  โภคาวัฒนา
 
 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.กาญจนา ศิริเจริญวงศ์

 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.อลิสา  วงษ์บัวแก้ว

 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.รัฐพล  วงษ์บัวแก้ว

 
ดร.ประจักษ์  เพ็งจางค์

 
ดร.อิสระ คนยืน

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.เผ่าชาติไทย  เสาวคนธ์

 
ว่าที่ พ.ต.ดร.ชัยวัฒน์  รวิโรจนวงศ์

 
ดร.สวรรค์  ประจำ

 
ดร.นิธิศ  มานะเฝ้า

 
ดร.สุรสิทธิ์  มัจฉาเดช

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.วสันต์  อัครเดช

 
ดร.รณกร  จิราธนะพร

 
ดร.เฉลี่ยว ทองมา

 
ดร.สุเทพ  สีด่าน

 
พ.ต.ดร.วชิพร  ยี่ทอง

 
ดร.เสถียร  โพธิ์ชัยหล้า
 
 
ดร.บุญมี  ติสันโต

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ดาราวรรณ  สว่างวโรรส

 
น.ส.ณิชารีย์  นิรามิษ (มหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์)
 
 
น.ส.ลินดา  โกดารี  (มหาบัณฑิต กิตตมศักดิ์)

 
นอ.ดร.ประสิทธิ์ จตุรทิศ
 

 
Hon. Prof. Carl Phillip Jebbia Jr.

 
พ.ต.ท. ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.นิติพัฒน์  วุฒิบุญยสิทธิ์
 
 
พ.ต.ท. ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ภทร อัตถากร


 
ภัทร จึงกานต์กุล - ติ๊ก ชีโร่

 
ติ๊ก ชีโร่


 
ดร.เมตตา เต็มชำนาญ ร่วมแสดงความยินดี


 
ดร.มนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่)

 
Hon. Prof. Michael Sander Ph.D