วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

กว่าจะถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
 
กว่าจะถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
ก่อนอื่นต้องรู้เสียก่อนว่า  ที่มาของมหาววิทยาลัยสันติภาพโลกนั้น  เป็นแรงบันดาลใจของนักวิชาการ  นักต่อสู้  ผู้มีความมุ่งมั่นสรรค์สร้างให้เกิดความยุติธรรม  เป็นกำลังใจแก่คนทำดี  มีผลงานที่มีการช่วยเหลือสังคม  และนำประสบการณ์ชีวิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แก่ผู้อื่น  และในขณะเดียวกันก็ยังมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสของสังคม    การเริ่มต้นในแนวคิดและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกจึงมีความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน  กล่าวคือ  มหาวิทยาลัย  มีแนวคิดและทิศทางที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาให้แก่สังคมโลก  โดยเริ่มต้นด้วยความคิดของนักวิชาการไทย  โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา  เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในทุก ๆ อนูของสังคมทุกระดับทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค  ตลอดจนสังคมระดับโลก
สิ่งที่จริงแท้และแน่นอนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก  ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่  เพื่อมนุษยชาติ  คือพันธกิจระดับโลก ( World Mission )  จึงจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะบุคคลากรที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่จะสถาปนาสถาบัน  อันเป็นองค์กรทางด้านการศึกษาในรูปแบบใหม่  ที่ทันยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งด้านการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  และมีการสื่อสารสู่สังคมได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ  อย่างไร้ของเขตจำกัด
การใช้ชื่อว่า  มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก  จึงเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้  ไม่มีเหตุผลใดที่จะสรุปว่า  ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม  หรือคุณธรรมทางสังคมแต่ประการใด  แนวความคิดและทิศทางของการดำเนินงาน  เป็นไปในทางที่จะสร้างแต่คุณความดีให้เกียรติยกย่อง  ส่งเสริมประกาศคุณความดีของคน  ภายใต้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก  จึงใช้ที่อยู่ ( มิใช่ที่ตั้ง )  ในต่างประเทศ  ถึงแม้จะคิดริเริ่มโดยคนไทยก็ตามและไม่เกี่ยวกับหลักการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศ  ซึ่งมีมุมมองและหลักปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ความคิดในด้านการศึกษา  ที่มีความแตกต่างจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน  ที่ผู้มีอำนาจซึ่งดูแลด้านการศึกษาต้องพึงระมัดระวังอยู่เสมอเช่นเดียวกัน  มิใช่ว่า  ถ้าไม่เหมือนกรอบที่ถูกกำหนดไว้แล้วจะต้องผิดเสมอไป  เพราะสิ่งที่อยู่ในกรอบของกฎหมายในปัจจุบันนั้นมีความผิดปกติอยู่มาก  โดยเฉพาะคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาที่มุ่งเน้นให้คนเห็นว่า  ถ้ามีปริญญาในกรอบแล้วจะต้องมีคุณภาพเสมอไป  ผลสุดท้ายคือความล้มเหลวทางสังคม  เพราะระบบการศึกษาในกรอบกลายเป็นภาพลวงตาให้สังคมเข้าใจผิด  บ้านเมืองของเราจึงเต็มไปด้วยบัณฑิต  แต่วิถีชีวิตของการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพด้วยกระดาษที่ให้การรับรองการศึกษาเท่านั้นมันกลับกลายเป็นสิ่งที่บอกแก่สังคมว่า  สังคมของเราล้วนมากมายไปด้วยคนที่มีวุฒิการศึกษาแต่ขาดปัญญาในการเอาตัวรอด  ครอบครัวก็ได้รับผลกระทบ  ประเทศชาติก็ขาดการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมีคุณภาพ  เพราะคนรุ่นใหม่ของสังคมกำลังอุดมไปด้วยปริญญา  แต่ด้อยความสามารถเพราะขาดประสบการณ์ชีวิต  ประกอบกับระบบการดูแลมาตรฐานทางการศึกษา  มัวแต่มองหาว่าใครผิด  อะไรผิด  ใช้แต่ความคิดแคบ ๆ  ถ้าใครทำอะไรที่แปลกใหม่ไปจากความคิดแบบโบราณเก่า ๆ แล้ว  จะกลายเป็นความไม่ถูกต้องหรือเป็นการกระทำที่เรียกว่าผิด  หรือกล่าวหาว่าเถื่อน  ในเรื่องนี้เคยมีผู้กล่าวไว้อย่างน่าคิดในเชิงปรัชญาจากอดีตรองอธิบดีกรมอาชีวะศึกษา  คือ  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  ดร.สุนันท์  เทพศรี  ซึ่งเป็นนักบริหารการศึกษาที่เคยเป็นหนึ่งใน  6  คน  ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กล่าวว่า  การศึกษาในปัจจุบันจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐาน  เพราะการบริหารจัดการล้มเหลว  ผิดพลาด  และหลงทาง  ไอ้ที่ว่าเถื่อนนั้น  อาจจะแท้ก็ได้  แล้วที่ว่าของแท้นั้นอาจจะเถื่อนก็ได้  เพราะทุกวันนี้สถาบันการศึกษาที่ว่าแท้นั้น  ยังแอบทำอะไรเถื่อน ๆ อยู่มากมาย  และสถาบันที่ว่าเถื่อนนั้น  เขาทำอะไรมากมายที่เป็นของแท้  สำหรับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกนั้น  ผมถือว่า  เป็นของแท้  เพราะว่าเขาให้เกียรติ  ยกย่อง  ยอมรับ  ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีเรื่องราวและผลงานแท้ ๆ  ผมคนหนึ่งที่ภูมิใจ  เพราะผมเป็นของแท้
มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก  ได้ทำการกำหนดนโยบาย  และทิศทางในการสร้างสันติภาพให้เกิดแก่สังคม  โดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ด้านการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย  ให้ปริญญาชีวิตประเมินมูลค่าแห่งประสบการณ์ของชีวิต  มาให้การรับรองเป็นมาตรฐานที่เราเรียกว่า  บัณฑิตกิตติมศักดิ์ในระดับต่าง ๆ  และตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์ในระดับต่าง ๆ  โดยมิได้แอบอ้างหรือเลียนแบบ  ชื่อหรือรูปแบบของสถาบันการศึกษาใด ๆ  โดยผู้ก่อตั้งในยุคบุกเบิกนั้น  คือ  ศาสตรจารย์กิตติคุณ ( Emeritus  Professor )  ดร.สวัสดิ์  บันเทิงสุข  ซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของสังคม  เป็นนักวิชาการที่ใช้ชีวิตในความเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นานถึง  30  ปี  และมีตำแหน่งในอดีตเป็น  ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2  สมัย ( 8  ปี )  เป็นนักฝึกอบรมและนักคิดที่มีแนวความคิดก้าวหน้าแบบนอกกรอบและเป็นสากล    เป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการบริหาร  โดยเป็นผู้เลือกสถานที่ซึ่งมีบ้านเลขที่อันเป็นจุดกำเนิดของชื่อมหาวิทยาลัยที่รัฐฟลอริดา  โดยถือว่าตัวต้นกำเนิดมหาวิทยาลัยนั้น  อยู่ในรูปแบบของพื้นที่ในอากาศ  คือการสื่อสารทุกรูปแบบ  รวมถึงสถานที่บนพื้นดินที่สามารถใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกัน  โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นห้องเรียนแบบมหาวิทยาลัยทั่วไปเสมอไป    แต่ที่ใดก็ได้ที่มนุษย์สามารถสื่อสาร  สนทนาปราศรัยให้ความรู้แก่กันได้โดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับรูปแบบ  หรือจะกล่าวว่า  เรียนรู้กันได้ในทุกรูปแบบตามที่มนุษย์ถนัด  ดังนั้นตัวตนของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกจะอยู่ในวัดก็ได้  ในโบสถ์ก็ได้  ในมัสยิดก็ได้  ในสโมสรต่าง ๆ  ก็ได้  ในรีสอร์ทก็ได้  ในสนามกอล์ฟก็ได้  ในโรงแรมก็ได้  ในอาคารสำนักงานก็ได้  ในศาลาประชาคมก็ได้  ในทุ่งนาก็ได้  หรือในป่าก็ได้  ถ้าหากสถานที่แห่งนั้นมนุษย์สามารถถ่ายทอด  แบ่งปันความรู้ให้แก่กันได้  การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเคยมีการปฏิบัติเช่นนี้ในประเทศเยอรมันนีและหลาย ๆ ประเทศในยุโรป  และแน่นอนว่าการให้ความรู้แก่กันในโลกออนไลน์และคลื่นวิทยุ  โทรทัศน์ก็จะค่อย ๆ ปรากฎขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเข้มแข็งดังนั้นจะเห็นได้ว่า  มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก  ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บุคคลที่มีคุณค่าแห่งชีวิตด้วยประสบการณ์ชีวิตที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น  ทั้งด้านการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และการสร้างประโยชน์แก่สังคม  ซึ่งถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่ได้เริ่มต้นและได้รับการตอบรับจากสังคมในทุกระดับเป็นอย่างดี  เพราะว่ามีบุคคลชั้นนำทางสังคมที่มีชื่อเสียงในทางทีดี  มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม  มีพฤติกรรมที่สังคมรู้จักและให้ความเชื่อถือ  ทั้งนายทหารระดับสูง  นายตำรวจระดับสูง  นักวิชาการ  นักธุรกิจ  นักการเมือง  นักสังคมสงเคราะห์  นักร้องและนักแสดงที่มีชื่อเสียง  นักกฎหมาย  ทั้งผู้พิพากษา  ทนายความ  และพนักงานสอบสวน  นักบริหาร  แพทย์  ข้าราชการ  และประชาชนทั่วไป  ที่สร้างคุณความดีที่สังคมรู้จักและให้การยอมรับ  พระเถระชั้นผู้ใหญ่  ผู้นำศาสนาทั้งคริสต์และอิสลาม  รวมทั้งชาวต่างชาติด้วยเช่นเดียวกัน  ซึ่งบุคคลในสถานะต่าง ๆ  ดังกล่าวมานั้น  ล้วนแล้วแต่มีความภาคภูมิใจและยอมรับในเกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง  โดยการมอบปริญญาบัตร                   ( กิตติมศักดิ์ )  ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกทั้งสิ้น  โดยมิได้มีข้อสงสัยหรือข้อเรียกร้องใด ๆ  ว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลกนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบใด  เพียงแต่ท่านเหล่านั้นยอมรับว่า  ชื่อเสียง  เกียรติคุณ  และผลงานที่เป็นเหตุผลในการมอบปริญญาบัตร    ( กิตติมศักดิ์ )  นั้น  เป็นความจริงที่มิได้ขัดแย้งต่อความรู้สึกที่ถูกต้องต่อสังคมโดยรวม  และถือเป็นความกล้าหาญที่ยอมรับและเผชิญความจริงที่กำลังเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกแห่งมนุษยชาติ
และผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งเป็น  ประธานคณะกรรมการบริหาร  และนายกสภามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก  คือ  ศาสตราภิชาน  ดร.เรวัตร  ชาตรีวิศิษฐ์  ถือเป็นนักวิชาการโดยอาชีพและเป็นนักบริหารทั้งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และองค์กรของรัฐ  เป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และศาสนาสากล  พร้อมด้วยการบริหารจัดการ  ซึ่งเป็นผู้ประสาทวิชาให้แก่ข้าราชการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศ  ทั้งข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ตำรวจ  และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไป  ซึ่งมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมายาวนานกว่า  30  ปี  ซึ่งถือว่ามีความแตกฉานและลึกซึ้ง  ต่อมุมมองของการสร้างสันติภาพในรูปแบบของ  มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก  เป็นผู้ที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อการสร้างเครือข่ายในหมู่นักวิชาการ  นักบริหารการศึกษา  นักวิจัย  นักการศาสนา  นักการเมืองและข้าราชการระดับสูง  เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลมาตรฐานและภาพลักษณ์ตลอดจน  เป็นผู้สนับสนุนเหตุผล  และการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยนอกกรอบที่มิให้เกิดความขัดแย้งกับการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาที่เรียกว่า  มหาวิทยาลัยในระบบ  และเป็นผู้สร้างทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของเหรียญ  3  ด้าน  และเป็นผู้ที่ทุ่มเทศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาเอก       ( Post  Doctoral  Degree )  จนสำเร็จ  และเป็นนักวิชาการและนักบริหารของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกที่ช่วยให้บัณฑิต  มหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต ( กิตติมศักดิ์ )  ของมหาวิทยาลัยทุกคน  เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก  มีศาสตารจารย์ที่เป็นนักวิชาการจริง ๆ  อีกท่านหนึ่ง  ซึ่งสามารถรับรองปริญญาบัตรทุกใบร่วมกันกับอธิการบดีผู้ก่อตั้งได้โดยไม่ทำให้ปริญญาบัตรทุกใบต้องกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าอย่างแน่นอน
และศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.ศุภณัฐ  ดอนจันทร์  ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  โดยคณะนักวิชาการผู้ร่วมก่อตั้งในนามของสภามหาวิทยาลัยโลกและได้รับการสถาปนาเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ( Emeritus Professor )  โดย  World  Peace  Acadamy  Cyber  World  University  แห่งประเทศปากีสถาน ซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐบาลของประเทศปากีสถาน  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นกรรมการบริหาร  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบจริยธรรมคุณธรรมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก  ทุกสาขาทั่วโลก  เป็นอธิการบดีและเป็นนายทะเบียนของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ( WPU 2 ) 
- เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์การพัฒนาระหว่างประเทศด้านการสงเคราะห์และการพัฒนาเด็กและชุมชน , การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เป็นระยะเวลา  10  ปี 
- เป็นนักบริหารโรงงานอุตสาหกรรม  และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย และเป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัย  แห่งภาคพื้นเอเซีย ( APSA )  เป็นระยะเวลานาน  20  ปี 
- เป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงด้านสังคมและบันเทิงทั้ง  AM  และ  FM  กว่า  30  สถานีทั่วประเทศ  โดยใช้นามปากกาว่า ดอน  แดนสวรรค์ โดยได้รับรางวัลพระราชทานเทพทอง  ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง  ได้รับรางวัลพระราชทานนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงดีเด่น  ผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง  โดยเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายสียง  เป็นระยะเวลานานถึง  16  ปี  มีเอกลักษณ์จำเพาะการจัดรายการพูดภาษาถิ่นไทยทั้ง  4  ภาค
- เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์  ในรายการด้านส่งเสริมและพัฒนาสังคมทาง UBC , Nation Channel , Thai TV , รายการก้าวทันประเทศไทยวันนี้ ( UBC ) , รายการข้อเท็จจริงวันนี้ ( UBC ) , รายการคนดีมีสาระ ( Nation Channel ) , รายการนัดพบคนดี  ( TTV ) , รายการทหารของแผ่นดิน ( TTV3 ) , รายการผู้พิทักษ์สันติราษฏ์ ( TTV3 ) , รายการอุตสาหกรรมนำความเจริญ ( TTV3 ) , รายการสู้เพื่อบ้านเมือง ( 13 สยามไทย ) , รายการบ้านเกิดเมืองนอน ( 13 สยามไทย ) , รายการค้นข่าวมาคุย ( 13 สยามไทย ) , รายการคนรักแผ่นดิน ( ไททีวี ) , โดยดำเนินรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องกว่า  10  ปีและได้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่มีเรื่องราวดี ๆ  ตั้งแต่ระดับบุคคลธรรมดาไปจนถึงระดับนายกรัฐมนตรีรวมกันทั้งสิ้น กว่า 1,300 คน ( ซึ่งสามารถค้นหาดู  Video  ของรายการต่าง ๆ บางส่วนได้ทาง  Youtube  เพียงแค่พิมพ์  ดอน  แดนสวรรค์  และตามไปด้วยชื่อรายการก็จะสามารถเห็นได้  เป็นผู้ประกอบการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นเวลานาน  10 ปี
- ได้รับรางวัลพระราชทานเทพทอง  สาขาบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์
- เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายระหว่างประเทศ  ในตำแหน่งสูงสุดของโลก  และได้รับการประกาศเกียรติศักดิ์ไปทั่วโลก  ของ  บริษัท  ติฮิเตียนโนนี่  อินเตอร์เนชั่นแนล (โมรินด้า )  จำกัด  ของสหรัฐอเมริกาที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  และได้รับรางวัลนักขายตรงดีเด่นของสมาคมขายตรงไทย ( TDSA )  และเป็นผู้นำทางธุรกิจเครือข่ายที่มีผลงานในการร่วมบุกเบิกธุรกิจเครือข่ายระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาหลายบริษัท ฯ  ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย
- เป็นประธานอำนวยการจัดงานเปิดตัวโครงการ Hope  for  Children ( ความหวังเพื่อเด็ก )  โดยสร้างผืนผ้าใบที่มีตราสัญลักษณ์  Hope  for  Children  และมีตราธงชาติของ 133 ประเทศ  ลงบนผืนผ้าใบขนาด  60,000  ตารางเมตร ( กว้าง  50  เมตร ยาว  1,200  เมตร ) ติดตั้งลงบนพื้นรันเวย์ของสนามบินสิริภาจุฑาภร  ต.ห้วยแห้ง  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  โดยมีพีธีเปิดอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมที่เป็นคนไทยและชาวต่าวชาติมาร่วมงานประมาณ 6,000 คน ( ถือว่าเป็นผืนผ้าใบที่ใหญ่ที่สุดของโลก )  และต่อมาได้มีการจัดตั้งมูลนิธิศรัทธา โดยทำหน้าที่เป็นประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิศรัทธา  ซึ่งทำพันธกิจเพื่อมนุษย์ชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
- เป็นประธานอำนวยการและเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดงานประกวดนางงามท่องเที่ยวไทย   ( Miss  Tourism  Thailand  2012 )  เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกในภูมิภาคเอเซีย  โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหราชอาณาจักร ( Tourism  World  Oganisation  of  Great  Britain )  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2555  ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  ทำการถ่ายทอดการประกวด
- เป็นประธานอำนวยการจัดงานและเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ ( Official  Host )  ในการจัดงานประกวดนางงามท่องเที่ยวโลก ( Miss  Tourism  World  2012 )  เป็นครั้งแรกของทวีปเอเซีย และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  เพื่อร่วมเทอดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยการนำตัวแทนสาวงามจาก 60 ประเทศ สวมชุดไทยจักรี เช้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรบนเวที  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อคืนวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ. 2555  พร้อมกับประชาชนนับล้านคนเป็นครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย  ด้วยการนำตัวแทนสาวงามเหล่านั้นจาก  60  ประเทศ  ร่วมถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราชเช่นเดียวกัน  และคืนวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2555  เป็นการจัดงานประกวดนางงามท่องเที่ยวโลก ( Miss  Tourism  World  2012 )  รอบตัดสิน ณ โรงละครสยามนิรมิตร  ห้วยขว้าง  โดยทำหน้าที่เป็นประธานอำนวยการจัดงานและเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ  พร้อมด้วยเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ผ่านการถ่ายทอดสดไปยังประเทศต่าง ๆ ทุกทวีปทั่วโลก  ส่งสัญญานผ่านดาวเทียม  3  ดวง  โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สี www.MissTourismWorld.com , Google / Miss  Tourism  World  2012  และปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งเป็น  Thailand  National  Director  และ  Advisor  ประจำภูมิภาคเอเซียของ  Tourism  World  Oganisation  แห่งประเทศอังกฤษ
- เป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ คิดเป็นเห็นโอกาส ”  กำลังจัดพิมพ์เป็นครั้งที่  3  โดยได้รับเกียรติเขียนคำนิยมจาก  อดีตนายกรัฐมนตรี พณ ฯ  ชวน  หลีกภัย  จำหน่ายที่ร้านซีเอ็ดบุ๊ค
- เป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ รอดชีวิตด้วยธุรกิจที่ไม่เคยคิดมาก่อน ”  กำลังจัดพิมพ์เป็นครั้งที่  2  โดยได้รับเกียรติเขียนคำนิยมโดยบุคคลชั้นนำของประเทศจำนวน  20  คน  จำหน่ายที่ซีเอ็ดบุ๊ค
- เป็นผู้เขียนหลักสูตรโรงเรียนศาสตร์แห่งศิลปิน  ดามพ์  เผด็จดัสกร  ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนการแสดงแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โดย  หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม  ยุคล  เป็นผู้ประทานนาม
- เป็นผู้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม การเป็นนักจักรายการวิทยุมืออาชีพ ”  พร้อมด้วยการเป็นวิทยากรหลัก  เพื่อช่วยให้ผู้สนใจสามารถได้เรียนรู้ด้วยวิธีง่าย ๆ  และใช้เวลาช่วงสั้น ๆ
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเครือข่ายระหว่างประเทศและเป็นวิทยากรผู้บรรยายทั้งในและต่างประเทศและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดของธุรกิจเครือข่ายระหว่างประเทศให้กับบริษัทต่างชาติ
- เป็นวิทยากรบรรยายด้านการพัฒนาสังคม
- เป็นนักเขียนอิสระ
- เป็นนักพูดและนักฝึกอบรมด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานองค์การพัฒนาระหว่างประเทศ ( International  NGOs )
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานรักษาความปลอดภัย
- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงาน  Events  ทั้งระดับประเทศและระดับโลก
- เป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตรายการวิทยุ  และโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ
- เป็นพิธีกรบนเวทีมืออาชีพ
- เป็นประธานผู้ก่อตั้ง  มูลนิธิศรัทธา
- เป็นผู้ที่ถูกนำประวัติส่วนตัวไปเขียนลงในนิตยสาร “ The  Obtainer ”  ของยุโรปซึ่งถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยมีภาพอยู่หน้าปกภายใต้หัวข้อ  SUPANUT  DONCHAN  FROM  ZERO  TO  HERO
- เป็นประธานกรรมการบริษัท  มีเดีย  เอ็มไพร์  จำกัด ( Media  Empire  Co.,Ltd )  เป็นผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ , วิทยุ , โทรทัศน์ , และจัดงานประกวดต่าง ๆ
- เป็นประธานกรรมการบริษัท  เกร้ท  ออนเนอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด ( Great  Honnor  International Co.,Ltd )  เป็นผู้บริหารลิขสิทธิ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
- เป็นประธานกรรมการบริษัท  ด็อกเตอร์  เฮิร์บ  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( Doctor  Herb  International  Co.,Ltd )  ผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารเสริมจากสมุนไพร
- เป็นประธานกรรมการบริษัท ไฮเปอร์มาร์ท  ออน  แอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด          ( Hypermart  On  Air  International  Co.,Ltd )  เป็นการจำหน่ายสินค้าด้านพลังงานผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์
ดังนั้นการทำหน้าที่ในฐานะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ( WPU2 )  และนายทะเบียนของมหาวิทยาลัย  ด้วยประสบการณ์ชีวิตบางส่วนที่กล่าวมา จึงทำให้การกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  มีจุดมุ่งหมายไปยังกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในทางสังคมไปสู่บุคคลที่มีชื่อเสียงด้วยคุณความดีทั้งที่เป็นข้าราชการ , นักการเมือง , นักธุรกิจ , ผู้นำศาสนา , ผู้ทำงานเพื่อสังคม  โดยการวางแผนกำหนดกิจกรรมอันสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้สร้างเครือข่ายดุษฏีบัณฑิต ( Hon.Ph.D.  Peace  Maker  Network ) ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นกำลังสำคัญอันเป็นคลังสมองของชาติจากปรัญญาชีวิต ( หรือดุษฏีแห่งชีวิต )  โดยการพัฒนาขยายแนวคิดและกลุ่มผู้สร้างเครือข่ายสู่สังคมในระดับชาติ  ระดับภูมิภาคอาเซียน ( AEC )  และมุ่งพัฒนา  เครือข่ายดุษฏีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกให้เติบโตเข้มแข็งเพื่อร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกร่วมกับองค์กรแห่งอาเซียนและองค์กรแห่งสหประชาชาติ            ( United  Nation )  ด้วยการ เสาะหาคนดี  ทั่วทุกถิ่นที่ ไม่เลือกประเทศ  ไม่แบ่งศาสนา  ใช้ความเมตตา  พัฒนาสร้างสรรค์  ส่งเสริมสถาบันสันติภาพโลก ให้เป็นหนึ่งเดียว  และในปัจจุบันมีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกอยู่ที่  กัวลาลัมเปอร์  และกำลังเตรียมเปิดอีกหลายพื้นที่ในประเทศมาเลเซีย , เมืองฮุสตัน  รัฐเท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกา , ดูไบ  สหรัฐอาหรับเอมิเรต ( UAE ) , โตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น  และเตรียมเปิดที่  ไทเป , อินโดนีเซีย , อินเดีย , ปากีสถาน  และอีกหลายประเทศจนกว่าจะครอบคลุมทั่วทุกทวีปทั่วโลก
- ประธานผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
คือ  พลเอก  ศ. ( เกียรติคุณ )  ดร.กิตติ  รัตนฉายา อดีตแม่ทัพภาคที่ 4
- รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
คือ  พล.ต.อ.  ศ. ( เกียรติคุณ )  ดร.สุนทร  ซ้ายขวัญ
- รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
คือ  ศ. ( เกียรติคุณ )  ดร.สมบัติ  เมทะนี
- ประธานผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
คือ  ศาสตราภิชาน  ดร.  นพ.วิจิตร  บุณยะโหตระ
- รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ
คือ  ศาสตราภิชาน  ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์
- รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการเครือข่ายสถาบันศึกษา
คือ  ศ. ( เกียรติคุณ )  ดร.มานพ  ภาษิตวิไลธรรม
- ประธานสภาคณาจารย์และประธานสภาวิชาการ
คือ ศาสตราภิชาน ดร.เอนก หิรัญรักษ์

1 ความคิดเห็น: