วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556


ดุษฎีบัณฑิต กับคุณค่าแห่งชีวิตที่เปลี่ยนไป

โดยดุษฎีสีขาว

การมอบปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (WPU2) จะมุ่งเน้นถึงคุณค่าแห่งคุณงามความดีที่ได้สั่งสมไว้ หรือความภาคภูมิใจของสังคมโดยรวมที่ได้ให้เกียรติยอมรับเชิดชูในผลงานที่เด่นชัดและนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขของสังคมโดยรวมและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ บุคคลนั้นๆจะต้องมีสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่สามารถมีหลักฐานที่อธิบายต่อสังคมได้ โดยตัวของผู้นั้นเองจะต้องยอมรับในความเป็นจริงของเรื่องราวของตน ที่สังคมให้คุณค่านั้นด้วย
ดังนั้นผู้ซึ่งเป็นดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (WPU2)จึงต้องถามตนเองให้ชัดเจนเสียก่อนว่า เรื่องราวอันเป็นเกียรติประวัติของตนนั้น ผู้อื่นที่ได้รู้เห็นเป็นประจักษ์ว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินั้น ตัวเราเองยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ถ้าเรายอมรับว่าเป็นของจริงและสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับเกียรติในการที่ควรจะได้รับการเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติให้รับปริญญาบัตร(กิตติมศักดิ์)หากเรายอมรับว่าเราเป็นผู้ที่สมควร แสดงว่าเราได้รับเพราะเรามีคุณค่าเช่นนั้นจริงๆ มิใช่ได้รับเพราะมีคนเชียร์ มิใช่รับเพราะมีคนชม หากยอมรับเพราะมีคนเชียร์ มีคนชมแต่ตัวเรามิได้ยอมรับ เราก็เป็นผู้ที่ไม่สมควรที่จะรับปริญญาบัตร (ดุษฎีบัณฑิต) กิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (WPU2) เพราะหากวันใดมีผู้ไม่ประสงค์ดีต่อมหาวิทยาลัย กล่าวให้ร้ายแก่มหาวิทยาลัยด้วยเพราะเหตุแห่งแรงจูงใจใดๆก็ตามเราจะได้มิต้องหวั่นไหว เพราะเรารู้ตัวของเราเองว่า ตัวเราเองเป็นของจริงและเรายอมรับว่าเราคือ ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ตัวจริง เมื่อเราเป็นตัวจริง เราจึงต้องยืนหยัดอย่างมั่นคง การเป็นดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) เราจะไปเปรียบเทียบกับดุษฎีบัณฑิต โดยทั่วไปไม่ได้ โดยเด็ดขาด เพราะว่าดุษฎีบัณฑิตโดยทั่วไปคือผู้ที่ทำการศึกษาเพื่อจะเน้นดุษฎีบัณฑิต โดยตรงเป็นเรื่องของวิธีการและ มาตรฐานด้านการศึกษาที่จะต้องผ่านการศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป กล่าวคือ ดุษฎีบัณฑิตโดยทั่วไปต้องเรียนจริงๆ เพราะไม่มีประสบการณ์ชีวิตจริงจึงต้องเรียนและต้องเรียนเพื่อให้รู้ ต้องทำวิจัยเพื่อให้รู้ ทำทฤษฎีใหม่นั้นให้เป็นจริง ตามมาตรฐานของสถาบันการศึกษาในแต่ละแห่ง (แต่ไม่ได้หมายรวมถึงผู้ที่มิได้เรียนอย่างจริงจังเพียงแค่เรียนพอเป็นพิธี และอาจจะมีผู้อื่นเขียนผลงานให้ประกอบกับการจ่ายเงิน ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ครบและอนุมัติให้จบได้ทันที เช่นนี้ไม่อยู่ในความหมายของ ดุษฎีบัณฑิตโดยทั่วไป เพราะคิดว่าน่าจะใช่ แต่ก็ไม่น่าจะใช่) แล้วดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ล่ะ จะหมายความว่าอย่างไร ? ก็หมายความว่า ประสบการณ์แห่งชีวิตที่อาจจะเป็นทฤษฎีแห่งการปฏิบัติซึ่งผู้อื่นสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หรือจะพูดให้ง่ายๆก็คือ เป็นดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรง แต่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีการปฏิบัติอย่างยาวนานอาจจะกลายเป็นวิธีการเฉพาะของบุคคลนั้นๆ ซึ่งผู้อื่นสามารถเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติได้
เป็นอันว่า ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) คือ มิได้เรียนมาเพื่อจะเป็นดุษฎีบัณฑิต จึงมีคำว่า “กิตติมศักดิ์” และควรที่จะเข้าใจได้เลยว่า คำว่า “กิตติมศักดิ์ (HONORARY)” นั้นเป็นการให้เกียรติ อันเนื่องมาจากเรื่องราวแห่งความเป็นจริง ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเจ้าของเรื่องราวนั้น ย่อมต้องมีความภาคภูมิใจอยู่แล้วเป็นทุนนั่นเอง คือ ประสบการณ์ชีวิต ที่ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านการลองผิด ลองถูก ผ่านความสำเร็จ และล้มเหลว หรืออีกหลากหลายเหตุผล ที่จะทำให้บุคคลผู้นั้นได้รับการยอมรับจริงๆ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (WPU2) คือ ปริญญาชีวิต นั่นเอง คือ ปริญญาจริงๆ ซึ่งมีการปฏิบัติจริง เป็นของจริงและเป็นของแท้สำหรับ ชีวิตของผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวแห่งชีวิตของแต่ละคน ปริญญาชีวิต (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) จึงมีค่ายิ่งกว่า เอกสารรับรอง ความรู้ชนิดใดๆซึ่งน่าภาคภูมิใจยิ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า เราจะได้รับการยอมรับให้ได้รับเกียรติแห่งชีวิตอันสูงยิ่ง ที่มีคำนำหน้าว่า ดอกเตอร์ (DOCTOR) หรือคำต่อท้าย นามสกุลว่า Ph.D (Hon) ของการเป็นดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (WPU2) แล้ว ก็มิได้หมายความว่า เราจะหยุดอยู่แค่การมีความสุข หรือ ความภาคภูมิใจกับปริญญาที่ได้ โดยมิได้มีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกเลย
โปรดจงทราบว่า เมื่อเราเป็น ดอกเตอร์ (กิตติมศักดิ์) หรืออาจจะถูกเรียกเฉพาะคำว่า ดอกเตอร์ ก็ตาม เราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เรากำลังเป็น เหมือนกับ ครูอาจารย์ที่สังคมให้เกียรติยกย่องนับถือเราจึงจำเป็นต้อง หิวกระหาย การศึกษาค้นคว้าหาอ่านด้วยตนเอง หรือจะเป็นการศึกษาในระบบของสถาบันใดๆ ก็ตาม ขอแต่เพียงว่า อย่าหยุดเพิ่มเติมความรู้ และการเป็นดุษฎีบัณฑิต นั้นต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสมกับที่คนเขาให้เกียรติการเป็น ดอกเตอร์ และหมายความถึงมารยาทสังคม ที่คนเป็น ดอกเตอร์ ควรจะเข้าใจด้วยเช่นเดียวกัน เหตุฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่จะรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต(กิตติมศักดิ์) นั้นจะต้องได้รับการฝึกอบรมปฐมนิเทศหรือจัดสัมมนาเป็นเบื้องต้น  ตามสมควรแล้วจึงรับปริญญา แต่หากได้รับการอนุโลมให้ได้รับปริญญา เสียก่อนแล้ว จึงควรจะพัฒนาการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดังที่กล่าวมา และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดให้ ดังนั้นดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกจึงควรติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยทาง www.http://wpubkk.blogspot.com/  อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น