วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

VDO แต่ละบุคคลของผู้รับปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก วันที่ 19 มกราคม 2556

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุรพร สิมะกุลธร
 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุนันท์ เทพศรี
 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระ ลิมปะพันธุ์
 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประการ สูตะบุตร

 

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชวลิต ดอนจันทร์
 
 
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.ภิกษุณี มโนราห์
 
 
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
 
 
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.สุรชา สิทธิชัย
 
 
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.สำคัญ เพชรทอง
 
 
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์
 
 
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.ปรีชาวัจฐ์ เรืองขวัญดี
 
 
รองศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.วิภาภรณ์ ถิราวุธ
 
 
รองศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.บุญชอบ คณิตรงค์
 
 
รองศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.โกวิทย์ เกือเจ
 
 
รองศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.กชภัทร อินทรัตน์
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.วราภรณ์ เทียใตระกูล
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.ภูมิภัสส์ กุลเนตรภัคสีห์
 
 
ดร.โสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร สิมะกุลธร
 
 
ดร.แสนพล อมตวนิช
 
 
ดร.วิวัฒน์ กาญวงศ์
 
 
ดร.วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์
 
 
ดร.วัชราวุธ บุญศรี
 
 
ดร.รัตนารี ฤกษ์สำราญ
 
 
ดร.นำชัยชนะ ดีวี
 
 
ดร.ธนกฤต รุ่งแสงทวี
 
 
ดร.ทวีชัย เจริญเศรษศิลป์
 
 
ดร.ณรงค์ แตงมณี
 
 
ดร.ชัชวาล กิจจำนงค์
 
 
ดร.โกวิทย์ ธนะธนากุล
 
 
ดร.เกษม สังข์ภิรมณ์
 
 
สุดหทัย เมทะนี รับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
 
พันธุ์ทิพา นุชทิม รับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
 
ประภัสสร ธวัชเจริญกุล รับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
 
ดร.สุนีย์ ศรีทะวงศ์
 
 
ดร.สุธานี บินทะสันต์
 
 
ดร.ศิริพร โชติเทียนชัย
 
 
ดร.พงศการ ถานสีมี
 
 
ดร.ธรวัตร จิตติชัย
 
 
ดร.ไกรวิทย์ อัครกุลวิวัฒน์
 

1 ความคิดเห็น:

  1. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
    โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

    ตอบลบ