วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันการศึกษาเสมอไป


ในแวดวงการศึกษาหรือการหาความรู้ โดยผู้ที่มีความเข้าใจว่า การให้ความรู้ แก่ผู้อยากรู้นั้นสามารถสร้างเป็นสถาบันหรือตัวบุคคลก็ย่อมได้ เช่นครูสอนดนตรีที่ไปสอนให้ผู้ประสงค์ที่จะเรียนถึงที่บ้าน เช่น ครูสอนภาษาจีน ครูสอนภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ ซึ่งครูเหล่านั้นจำนวนไม่น้อย อาศัยประสบการณ์ของตนในการสอน เมื่อสอนแล้วผู้เรียนก็ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้จริง ทั้งๆ ที่มิได้ทำในนามของสถาบันก็ให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ สำคัญอยู่ที่ว่า ผู้เรียนจะเรียนเพื่อเอาความรู้หรือหรือเรียนเพื่อเอาเอกสารรับรองความรู้เท่านั้นเอง

มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ได้จัดตั้งเป็นสถาบันติว บางแห่งก็จดทะเบียนเป็นกิจจะลักษณะและบางแห่งก็ไม่ได้จดทะเบียนแต่ผู้สอนเป็นครูผู้รู้จริงมีความสามารถจริงนักเรียนที่ไปเรียนก็ได้ความรู้จริง สามารถนำมาใช้ในการเรียนในขั้นต่อไปได้ มีการให้ความรู้แก่ผู้คนอีกมากมายที่ผู้ให้วิชาความรู้เป็นผู้ที่มีความชำนาญการ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดผม การเสริมสวย สถานที่เหล่านั้นเขาสามารถสร้างคนให้มีความรู้ไปประกอบอาชีพได้ บางแห่งก็จดทะเบียนเพื่อออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เรียนจบไปแล้ว และสถาบันฝึกอบรมวิชาการป้องกันตัว รวมทั้ง สถาบันการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัย ก็มีการดำเนินการกันอย่างมากมาย ที่จดทะเบียนเป็นสถาบันการศึกษา โดยแท้จริงมีไม่ถึง 5 โรงเรียนทั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมากเขาก็จัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาเอง นอกจากลักษณะดังกล่าวแล้วเกือบจะไม่มีอีกเลย

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ วิชาการด้านการตลาดในปัจจุบัน ธุรกิจเครือข่ายขายตรงได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย หลายร้อยบริษัท และแต่ละบริษัท ก็มีวิชาการสอน การฝึกอบรมให้คนของเขาสามารถทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จได้ ซึ่งสถาบันเหล่านั้นก็ไม่ต้องไปจดทะเบียนเป็นสถาบันการศึกษาใดๆ เลย โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ ที่เป็นธุรกิจเครือข่ายระหว่างประเทศในขณะนี้ ทั้งที่เป็นของทางอเมริกาและยุโรป ใช้หลัก การศึกษาอบรมผู้นำ ทางธุรกิจ และให้ความรู้ทั้งการสัมมนา ภายในประเทศ  นอกประเทศ  และ ทางออนไลน์ ในรูปแบบของ มหาวิทยาลัยของเขาเอง โดยใช้ชื่อบริษัทเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยไปพร้อมๆ กัน
ยิ่งในแวดวงผู้สอนศาสนาทั้งหลาย เช่น ทางศาสนาคริสต์ หรือ ศาสนาอิสลาม เขามีการสอนและฝึกคนของตนเพื่อให้เป็นผู้สอน ผู้ประกาศศาสนา ซึ่งเขาก็มีการยอมรับและให้เกียรติกันในแวดวงของเขาเอง การยอมรับและให้เกียรติต่อผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาอบรมในสถาบันของเขา ก็ทำให้มีเกียรติและเกิดคุณค่าต่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้งๆ ที่สถาบันเหล่านั้น มิได้มุ่งหมายที่จะขอมาตรฐานจากหน่วยงานของทางราชการเพื่อให้รับรอง เพราะเขามีมาตรฐานที่เขายอมรับกันอยู่แล้ว แต่ถึงแม้จะขอก็ยากที่จะได้รับ ให้เขาเข้ามาอยู่ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่ทางราชการกำหนด และ วิชาการก่อการร้ายที่กำลังเป็นผลให้เกิดขบวนการก่อการร้ายทางจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ของประเทศไทยก็เช่นกัน คนเหล่านั้นเขาไปเรียนมาจากต่างประเทศ และมาฝึกอบรมเยาวชนกันต่อทั้งในป่าและในสถานที่ ที่มีการสอนศาสนาโดยที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้หลายแห่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาที่เป็นสถาบันและไม่เป็นสถาบันทุกคนมีสิทธิ์จะทำการเรียนการสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบไหนก็ได้ ทั้งที่ดีและไม่ดี ซึ่ง ยากที่จะเข้าถึงหรือเข้าไปควบคุมได้

แต่มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ซึ่งคนในสังคมกำลังให้ความสนใจอย่างพิเศษ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่อง ของการสร้างสันติภาพเป็นเหลัก มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในเรื่องสันติภาพศึกษาเป็นที่ตั้ง โดยทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นกิจกรรมอันสำคัญ คือ สถาปนามหาวิทยาลัยและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) นั้นมองให้แก่ผู้ที่สมควรจะได้รับ คือด้าน สันติภาพโลก (World Peace) และชำนาญเฉพาะด้านใดก็จะระบุเป็นแต่ละด้านไป เช่น   คุณสมรักษ์ คำสิงห์ เป็นนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก เหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทย ก็ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ชำนาญด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา Hon.PhD. in WORLD PEACE (Concentration in Sport Science)หรือ คุณลิซ่า อลิซาเบธ แซดเลอร์ ผู้ประกาศข่าว และ พิธีกรายการโทรทัศน์ก็ได้เป็น Hon.Prof.D in WORLD PEACE (Concentration in mass communication) หรือ ท่านพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ท่านก็รับ Hon. Prof.Dr. (Concentration in Public Security And National Sovereignty) และยังมีปริญญาเฉพาะด้านอื่น ๆ อีกเช่น

1.            Humanities
2.            Performing Arts
3.            Mass Communication
4.            Creative Marketing
5.            Hospitality Management and Tourism
6.            Sociology
7.            Public Security And National Sovereignty
8.            Governance
9.            Creative Fashion Design
10.    Social Welfare And Development
11.    Statesmanship
12.    Physical Education
13.    Sports Science
14.    International Trade and Economics World Peace
15.    Peace Education
16.    Public Administration

การจัดตั้ง มหาวิทยาลัยนอกกรอบ ชื่อ มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก จึงมุ่งไปในทางส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่สังคม มากกว่าความพยายามมุ่งเน้นสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยทางการค้าเป็นธุรกิจ

ดังนั้นกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในรูปแบบของสถาบันการศึกษาที่เป็นมิติใหม่ จึงมีผู้ที่ไม่เข้าใจเพราะไม่พยายามที่จะเข้าใจและมีผู้ที่เข้าใจในเจตนารมณ์ของการดำเนินการซึ่งมีนักวิชาการและนักธุรกิจ นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม ได้ให้การสนับสนุนและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มบุคคลผู้มุ่งแสวงหาผลประโยชน์พยายามจะเข้ามามีอิทธิพลต่อมหาวิทยาลัยในทางที่มิชอบ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย จึงเป็นผลให้ผู้ไม่สมหวังเหล่านั้นพยายามปล่อยข่าว สร้างข่าวที่ลบให้แก่ทางมหาวิทยาลัยแต่โชคดีที่มหาวิทยาลัยฯ มีคนดีอยู่มากกว่าคนไม่ดี คนดีจึงช่วยการปกป้องสถาบันของตนจนกว่าคนไม่ดีจะมีความสำนึกและกลับตัวกลับใจร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญสู่คนรุ่นต่อๆไป


ศ. (กิตติมศักดิ์) ศุภณัฐ  ดอนจันทร์

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น