วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อคิดของฝาก จาก ดุษฎีสีขาว


สิ่งที่เป็นข้อสังเกตสำหรับผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและ ด็อกเตอร์ (กิตติมศักดิ์) ที่มีเกียรติและมีคุณภาพโดยแท้จริง

1.            เป็นผู้ที่มีจิตใจดี  มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครูอาจารย์

2.            เป็นผู้ที่มีสัญชาตญาณ ในการแยกแยะความดี ความชั่วได้อย่างรวดเร็ว มีความละอายต่อบาป

3.            เป็นผู้ที่ไม่คบกับคนพาลหรือคนชั่ว ให้เกิดความมัวหมองต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสถาบันการศึกษา

4.            เป็นผู้ที่พัฒนาตนเองด้วยการเพิ่มเติมความรู้และเลือกเข้าสังคมด้วยการวางตัวอย่างเหมาะสม

5.            เป็นผู้ที่มีความกตัญญู (รู้คุณ) มีความกตเวที (รู้จักตอบแทนบุญคุณ) ต่อบิดา มารดา และ ครูอาจารย์

6.            เป็นผู้ที่ไม่หลงตำแหน่ง หลงตน หลงยศ และ โอ้อวดในลาภยศสรรเสริญ จนเพลิดเพลินลืมตัวตน

7.            เป็นผู้มีภาพลักษณ์ที่สังคมมองเห็น เป็นผู้ถ่อมตน มีวาจาสุขุม นุ่มนวล สมกับเป็นผู้ที่เป็นปัญญาของสังคม

8.            เป็นผู้ที่ไม่พยายาม นำตำแหน่งทางวิชาการและคำนำหน้าใดๆ ไปโอ้อวดทั้งต่อสาธารณะและสื่อใดๆทุกประเภท ด้วยตนเองเว้นแต่ผู้อื่นจะเป็นผู้กระทำให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์

 

จาก...ดุษฎีสีขาว

4 ความคิดเห็น:

  1. คุณสมบัติที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดๆในโลก
    สมควรได้รับความยกย่องจากสังคมจริง

    ตอบลบ
  2. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
    โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

    ตอบลบ