วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ตรวจสอบรายชื่อบุคคล เข้ารับปริญญา (กิตติมศักดิ์) วันที่ 19 มกราคม 2556 ได้ที่นี่


ดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์
ลำดับที่
รายนามผู้เข้ารับปริญญาบัตร
 
ศ.(เกียรติคุณ) นพ.ดร.ธัมม์ทิวัตถ์  นรารัตน์วันชัย
Emeritus Prof.Dr.Thamthiwat  Nararatwanchai MD.
1
ศ.(กิตติมศักดิ์) พระ ดร.สมเกียรติ  เพชรอริยวงศ์
Hon.Prof. Phra Dr.Somkiat  Petariyavong
2
ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.พระภิกษุณีมโนรา  ธัมมะรัตนนันดี
Hon.Prof.Dr.Mrs.Manora  Khetphukieo
3
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.ชวลิต  ดอนจันทร์
Hon.Prof.Dr.Chawalit  Donchan
4
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.วีระ  ลิมปะพันธุ์
Hon.Prof.Dr.Veera  Limpapan
5
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุรพร  สิมะกุลธร
Hon.Prof.Dr.Suraporn  Simakulthorn
6
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุนันท์  เทพศรี
Hon.Prof.Dr.Sunun  Thepsri
7
ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.สำคัญ  เพชรทอง
Hon.Prof.Dr.Sumkum  Pedthong
8
ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.ปรีชาวัจฐ์  เรืองขวัญดี
Hon.Prof.Dr.Preechawat  Ruangkaundee
9
ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.พิษณุนารถ  ศรีทะวงศ์
Hon.Prof.Dr.Phitsanunart  Srithawong
10
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.วิชัย  ศรีแก้ว
Hon.Prof.Dr.Vichai  Srikeo
11
ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.เกียรติศักดิ์  รุ่งรวิวรรณ
Hon.Prof.Dr.Giatisak  Roongrawiwan
12
ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.วาทิน  หนูเกื้อ
Hon.Prof.Dr.Watin  Nookua
13
ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.สุรชา  สิทธิชัย
Hon.Prof.Dr.Suracha  Sittichai
14
ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.เสงี่ยม  บุญมีฤทธิ์
Hon.Prof.Dr.Sa-ngiem  Boonmeerit
15
รศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.วิภาภรณ์  ถิราวุธ
Hon.Assoc.Prof.Dr.Wipaporn  Thirawut
16
รศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.กชภัทร  อินทรัตน์
Hon.Assoc.Prof. Dr.Kodchapat  Intarat
17
รศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.บุญชอบ  คณิตารงค์
Hon.Assoc.Prof. Dr.Boonchob  Kanitarong
18
รศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.โกวิทย์  กือเจ
Hon.Assoc. Prof. Dr.Gowith  Kerjay
19
รศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.อรรถวัฒน์  ปวงพรพิพัฒน์
Hon.Assoc. Prof. Dr.Atthawat  Poungpornpipat
20
ผศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.ภูมภัสส์  กุลเนตรภัคสีห์
Hon.Asst.Prof.Dr.Pumpath  Kulnethpaksee
21
ผศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.วราภรณ์  เทียมตระกูล
Hon.Asst.Prof.Dr.Varaporn  Tiamtrakul
22
ดร.โสภาพิมพ์ (เศรษฐบุตร)  สิมะกุลธร
Dr.Sopapim (Sresthputr)  Simakulthorn
23
ดร.วิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์
Dr.Wirote  Sitaprasertnand
24
ดร.ธานินทร์  พันธ์ประภากิจ
Dr.Thanin  Phanpraphakij
25
ดร.นำชัยชนะ  ดีวี
Dr.Numchaichana  Divi
26
ดร.ณรงค์  แตงมณี
Dr.Narong  Tangmanee
27
ดร.ธนกฤต  รุ่งแสงทวี
Dr.Thanakrit  Rungseanthawee
28
ดร.วิวัฒน์  กาญจนวงศ์
Dr.Wiwat  Kanchanawong
29
ดร.ชัชวาล  กิจจำนงค์
Dr.Chatchawarn  Kitchamnong
30
ดร.แสนพล  อมตวนิช
Dr.Sanphon  Amatavanich
31
ดร.วัชราวุธ  บุญศรี
Dr.Watcharawut  Boonsri
32
ดร.รัตนารี  ฤกษ์สำราญ
Dr.Rattanaree  Lerksomran
33
ดร.วาสินี  บุณยะโหตระ
Dr.Visani  Punyahotra
34
ดร.เอก  บุณยะโหตระ
35
ดร.โกวิทย์  ฐานะธนากุล
Dr.Kowit  Thanathanakul
36
ดร.ทวีชัย  เจริญเศรษฐศิลป์
Dr.Taweechai  Charoensedtasin
37
ดร.ธนวัตร  จิตติชัย
Dr.Tanawat  Jittichai
38
ดร.ศิริพร  โชติเทียนชัย
Dr.Siriporn  Chottianchai
39
ดร.สมทบ  เหล่านิยมไทย
Dr.Somthob  Laoniyomthai
40
ดร.สุธานี  บินทะสันต์
Dr.Sutanee  Bintasan
41
ดร.สุนีย์  ศรีทะวงศ์
Dr.Sunee  Srithawong
42
ดร.สุรชัย  สมบัติเจริญ
Dr. Surachai  Sombatcharoen
43
ดร.พงศการ  ถานสีมี
Dr.Phongsakarn  Thanseemee
44
ดร.ไกรวิทย์  อัครกุลวิวัฒน์
Dr.Kraiwit  Akkarakulwiwat
45
ดร.เกษม  สังข์ภิรมณ์
Dr.Kasem  Sungpirom
มหาบัณทิตกิตติมศักดิ์
ลำดับที่
รายนามผู้เข้ารับปริญญาบัตร
46
น.ส.พันธุ์ทิพา  นุชทิม
Ms.Phantipa  Nuchtim
47
น.ส.สุดหทัย  เมทะนี
Ms.Sudhadhai  Medhanee
48
น.ส.ประภัสสร  ธวัชเจริญกิจกุล
Ms.Paphatsorn  Tawatchareonkijkul

 

2 ความคิดเห็น:

  1. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
    โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

    ตอบลบ