วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ได้กรุณารับปริญญากิตติมศักดิ์สาขาสันติภาพโลก

    
 หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ได้กรุณารับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาสันติภาพโลก พร้อมด้วยสวมครุยมหาวิทยาลัย World Peace Academy Cyber U Pakistan
     และท่านได้กรุณาเป็นประธานในการมอบปริญญาบัตรแก่บุคคลสำคัญต่างๆ พร้อมด้วยใบแต่งตั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ด้วยเช่นเดียวกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น